Deklaracja dostępności strony internetowej systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność budynków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie:

Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, Siedziba Główna Uczelni, Rektorat, Wydział Nauk Społecznych

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Waszyngtona – schody z pochwytami, dla osób pełnosprawnych i z lekką dysfunkcją ruchową.

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku 30 m w lewo od wejścia głównego. Znajduje się tam pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi są aluminiowe, z klamką do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek  posiada platformę dla niepełnosprawnych z poziomu parteru na I piętro w segmencie B – kierunek w lewo od wejścia głównego lub od strony podjazdu oraz windę w segmencie C – kierunek w prawo od wejścia głównego, w pełni dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, słuchu, wzroku. Winda posiada informacje dotykową w alfabecie Braille’a, elementy sterowe wewnątrz kabiny oraz zewnętrzny przycisk wezwań umieszczony na poziomie ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi dźwigów zamykają się i otwierają automatycznie, posiadają czujnik zatrzymujący zamykanie jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. Dźwigi wyposażone są w sygnalizację dźwiękową informującą o położeniu kabiny. Winda jest z poziomu  parteru do 7 piętra.

Jest możliwość dostania się do większości pomieszczeń na poszczególnych piętrach z ograniczeniem na piętrach II, III i IV – niedostępność dotyczy przejść z segmentu C do D.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W obiekcie znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

W Auli na I piętrze zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia sygnału głosowego.

W budynku mieści się Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – na parterze, kierunek w prawo od wejścia głównego, za portiernią.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych 

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo w kolorze niebieskim, wjazd na parking od strony ulicy Waszyngtona.

Wstęp z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości bezpośredniego skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowaną wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania). 

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych jest możliwe po uprzednio złożonym wniosku w BON.

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29,  tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru – ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, co pozwala osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubranymi w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się, osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z asystentem osoby niepełnosprawnej (AON) nr tel. 34 3784304, podając miejsce przebywania, a następnie oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 14, Wydział Sztuki

Dostępność wejścia do budynku

Brak możliwości wejścia do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Główne wejście do budynku od strony wewnętrznego podwórka posiada schody. Istnieje możliwość wejścia do budynku przy udziale asystenta wejściem/wyjściem ewakuacyjnym od strony ul. Dąbrowskiego, ale tylko na poziom parteru (do pokonania są dwa schody). Od strony podwórka znajdują się jeszcze dwa wejścia na poziom parteru, ale są trudnodostępne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Umieszczony na liście zabytków (zewnętrzna elewacja od strony ulicy Dąbrowskiego), wybudowany w technologii tradycyjnej, posiadający wąskie korytarze, wielopoziomowe schody. Brak windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych 

Na terenie placu wewnętrznego wyznaczone jest jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Wjazd przez bramę od strony ul. Dąbrowskiego.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości bezpośredniego skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania) 

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29, tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych  oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja 

W budynku alarm pożarowy rozgłaszany jest za pomocą Systemu Sygnalizacji Pożaru – donośny dźwięk syreny i sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubranymi w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się, osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z asystentem osoby z niepełnosprawnościami (AON), nr tel. 34 3784304, podając miejsce przebywania, a następnie oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4, Wydział Prawa i Ekonomii, Biblioteka Nauk Prawnych, Biblioteka Sztuk Muzycznych

Dostępność wejścia do budynku

Główne wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych, podjazd jest odpowiedni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wejście jest oznakowane, drzwi aluminiowe, duże, z uchwytem do otwierania; dobrze oświetlone.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest dostępny dla wszystkich, posiada dwie windy, z których jedna jest ogólnodostępna, do wszystkich pomieszczeń, z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  a druga przeznaczona wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z poziomu parteru na poziom I piętra (dostęp do Auli i sal wykładowych).

Biblioteka Nauk Prawnych oraz Biblioteka Sztuk Muzycznych znajduję się na parterze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W aulach zainstalowano pętle indukcyjne dla wzmocnienia głosu.

W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W części podziemnej pod budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce parkingowe ogólnodostępne na zewnątrz wzdłuż budynku od strony lewej wejścia do budynku.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości bezpośredniego skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania) 

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29,  tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru – ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, co pozwala osobie
z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubranymi w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się, osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z asystentem osoby z niepełnosprawnościami (AON) nr tel. 34 3784304, podając miejsce przebywania, a następnie oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

Częstochowa, ul. Zbierskiego 6, Akademickie Centrum Sportowe

Dostępność wejścia do budynku

Główne wejście do budynku i pozostałe wejścia zewnętrzne z poziomu terenu – nie ma utrudnień, są dostępne dla osób na wózkach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę z poziomu parteru na poziomy -1 i 1. 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku 

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych 

Przy wejściu zewnętrznym na halę sportową znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, oznaczone znakiem poziomym i pionowym., kopertą i kolorem niebieskim.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości bezpośredniego skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania).

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29,  tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru – ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, co pozwala osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubranymi w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się, osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z asystentem osoby z niepełnosprawnościami (AON) nr tel. 34 3784304, podając miejsce przebywania, a następnie oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

Częstochowa, al. Armii Krajowej 13/15, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Biblioteka Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Dostępność wejścia do budynku

Przy wejściu głównym do budynku  (segment A) od strony Alei Armii Krajowej, po prawej stronie, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Przy wejściu do segmentu B1 (Planetarium) znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na małą różnicę poziomu terenu w stosunku do wjazdu do budynku wykonane podjazdy mają niskie nachylenie (do 5%). Drzwi są aluminiowe, z poręczami do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek w części głównej segmentu A dostępny jest jedynie na poziomie parteru, przy przejściu do korytarza sąsiedniego segmentu B występują schody zaopatrzone w poręcze. Od strony wejścia do segmentu B1 (Planetarium); po przebyciu korytarza w kierunku segmentu B znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Część pomieszczeń znajduje się na poziomie przyziemia od strony ulicy Zbierskiego, wejście nie ma barier.

Nie ma możliwości dotarcia do sali gimnastycznej zlokalizowanej na parterze w lewej części segmentu B – na wysokości półpiętra znajdują się schody z poręczami.

Nie ma możliwości dotarcia do sali Planetarium i tarasu widokowego do obserwacji astronomicznych.

Biblioteka Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu znajduję się w na drugim piętrze segmentu B1.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W auli w budynku zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia głosu.

W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych 

Przy budynku od strony wejścia do segmentu B1 (Planetarium) jest wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej (wjazd z Alei Armii Krajowej).

Z uwagi na ograniczenia terenu będącego własnością Uczelni można było w pobliżu Planetarium zapewnić tylko jedno miejsce parkingowe. Można jednak korzystać także ze znajdujących się w pobliżu miejsc parkingowych wyznaczonych przy tych budynkach Zbierskiego 6 i Zbierskiego 2/4.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości bezpośredniego skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania) 

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29,  tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w BON,ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja 

W budynku, alarm pożarowy jest rozgłaszany sterowaną ręcznie syreną dźwiękową, zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, co pozwala osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubranymi w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się, osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z asystentem osoby niepełnosprawnej (AON) nr tel. 34 3784304 podając miejsce przebywania, a następnie oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a, Wydział Humanistyczny, Biblioteka Uniwersytecka

Dostępność wejścia do budynku 

Główne wejście do budynku z poziomu terenu jest dostępne bez ograniczeń dla wszystkich.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest dostępny dla wszystkich za pomocą schodów i platformy z poziomu parteru na wysoki parter. Istnieje możliwość poruszania się na wózku do części biblioteki i czytelni na parterze, odpowiednio wyprofilowanymi korytarzami.

W części budynku biblioteki znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych, którą po wcześniejszym zgłoszeniu w godzinach pracy biblioteki można się dostać na pierwsze i drugie piętro budynku dydaktycznego.

Na wyższe kondygnacje w budynku dydaktycznym nie ma możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych. W planie inwestycyjnym na rok 2022 są zabezpieczone środki finansowe i dokumentacja projektowa na wykonanie zewnętrznej windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, która umożliwi pełny dostęp dla wszystkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Na parterze i drugim piętrze dostępne łazienki dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych 

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na terenie wydzielonego dla budynku parkingu, dojazd od strony ulicy Worcella. Wjazd na parking możliwy po zgłoszeniu, np. telefonicznym, do asystenta lub portierni budynku (tel. .

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego. Jest możliwość bezpośredniego skorzystania z usługi tłumacza on-line w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego oraz Bibliotece Uniwersyteckiej. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych jest możliwe po wcześniejszym złożeniu wniosku w BON.

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29,  tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja 

W budynku alarm pożarowy rozgłaszany jest sterowanym ręcznie sygnalizatorem dźwiękowym – syrena pożarowa; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, co pozwala osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubranymi w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie, się osoba niepełnosprawna winna natychmiast kontaktować się z asystentem osoby niepełnosprawnej (AON) nr tel. 34 3784304, podając miejsce przebywania, a następnie oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 76/78, Dom Studenta "Skrzat"

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony ulicy Dąbrowskiego dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest podjazd dla niepełnosprawnych, z poręczami. drzwi są aluminiowe, duże, z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózkach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Istnieje możliwość kwaterowania osób z niepełnosprawnościami na poziomie parteru, gdzie przygotowano osiem pokoi z łazienkami; windy nie są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak możliwości wjazdu wózka, ze względu na techniczne ograniczenia konstrukcji szybu windowego).

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych 

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd od strony ul. Dąbrowskiego. Konieczne jest zgłoszenie osoby korzystającej z parkingu do kierownika obiektu.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem, po uprzednim zgłoszeniu do kierownika obiektu.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości bezpośredniego skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowaną wizytą.
Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania).

Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29, tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON), ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru – ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, co pozwala osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi (ubranymi w kamizelki o mocno żółtej barwie). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się, osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z asystentem osoby z niepełnosprawnościami (AON), nr tel. 34 3784304, podając miejsce przebywania  i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.