INFORMACJE OGÓLNE


Powstanie i rozwój Biblioteki jest ściśle związany z historią powstania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. W 1971 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów powołana została Biblioteka Główna jako pozawydziałowa jednostka organizacyjna w Wyższej Szkole Nauczycielskiej. W 1974 roku wraz z powołaniem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie zaistniała Biblioteka Główna WSP. Od dnia 1 października 2004 roku w związku z nadaniem nowej nazwy funkcjonowała jako Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Od 1 czerwca 2018 roku w wyniku przekształcenia się Akademii na Uniwersytet działa jako Biblioteka Główna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Czestochowie
Biblioteka Główna UJD w Częstochowie pełni funkcje biblioteki naukowej i stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Do jej podstawowych zadań należy:
  • gromadzenie i celowe uzupełnianie zbiorów,
  • wieloaspektowe ich opracowywanie i wykazywanie w ogólnodostępnych katalogach,
  • odpowiednie przechowywanie i konserwowanie zbiorów,
  • udostępnianie zbiorów,

Księgozbiór liczący ponad 354 tys. woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych udostępniany jest poprzez:
  • wypożyczenia miejscowe (poza Bibliotekę),
  • na miejscu w czytelniach,
  • wypożyczenia międzybiblioteczne (zamiejscowe).

Zbiory Biblioteki gromadzone są zgodnie z profilem Uczelni z następujących dziedzin:
filologia polska, angielska, germańska; pedagogika ogólna, społeczna, specjalna, opiekuńcza, przedszkolna, szkolna, pracy; edukacja techniczna, historia, prawo, ekonomia, administracja, organizacja i zarządzanie, filozofia, socjologia, psychologia, sztuka, muzyka, religioznawstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, ekologia, ochrona środowiska, kultura fizyczna.


© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie