Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - zasady korzystania


Informacje ogólne:

1. Biblioteka Uniwersytecka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych dla celów naukowych drogą wypożyczania międzybibliotecznego:
 • pracownikom UJD,
 • studentom UJD: ostatniego roku studiów I i II stopnia, ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich,
 • doktorantom UJD,
 • słuchaczom studiów podyplomowych UJD,
którzy posiadają ważne konto biblioteczne oraz nie zalegają ze zwrotem książek w wypożyczalni.
2. Z bibliotek krajowych sprowadza się wyłącznie materiały, które nie są dostępne w bibliotekach częstochowskich, natomiast z bibliotek zagranicznych materiały, które nie są dostępne w bibliotekach krajowych lub w postaci elektronicznych materiałów pełnotekstowych.
3. Zamówienie na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek należy złożyć:
 • na formularzach zamówienia dostępnych na koncie czytelnika w komputerowym systemie bibliotecznym,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: wypozyczalniamb@ujd.edu.pl
4. Liczba materiałów zamawianych jednorazowo wynosi:
 • dla pracownika UJD – 10 egzemplarzy,
 • dla doktoranta UJD – 10 egzemplarzy,
 • dla studenta, słuchacza studiów podyplomowych UJD – 5 egzemplarzy.
5. Realizacja zamówień krajowych trwa do 1 miesiąca, zamówień zagranicznych do 3 miesięcy.
6. O realizacji zamówienia i nadejściu zamówionych materiałów bibliotecznych, czytelnik jest powiadamiany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
7. Sprowadzone materiały biblioteczne udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni. Odbitki kserograficzne wydaje się na własność, pliki z artykułami przesyła się pocztą elektroniczną.
8. Chęć prolongaty należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu zwrotu.
9. Korzystanie z wypożyczeń międzybibliotecznych może być częściowo płatne.
10. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zamówione egzemplarze, Biblioteka Uniwersytecka może obciążyć go kosztami związanymi z ich sprowadzeniem oraz pozbawić prawa korzystania z możliwości wypożyczania międzybibliotecznego.

Informacje dla bibliotek krajowych i zagranicznych:

1. Biblioteka Uniwersytecka wypożycza materiały biblioteczne innym bibliotekom krajowym i zagranicznym do 10 woluminów na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia innego okresu wypożyczenia zbiorów bibliotecznych.
2. Zamówienia można przesłać pocztą elektroniczną na adres wypozyczalniamb@ujd.edu.pl
3. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
 • gazety, czasopisma - wykonuje się odbitki kserograficzne lub skany zamawianych artykułów,
 • zbiory specjalne, dzieła rzadkie i szczególnie chronione,
 • dzieła zachowane w złym stanie,
 • materiały z księgozbioru udostępnianego w czytelniach,
 • książki wydane do 1945 roku.
4. Biblioteka zamawiająca materiały biblioteczne jest zobowiązana do ich pełnego zabezpieczenia, udostępniania ich tylko w czytelni, zwrotu w określonym terminie oraz odpowiada materialnie za ich uszkodzenie lub utratę.

© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie