Bibliometria

Indeks Hirscha (h-index, indeks h) to współczynnik h dla danego autora.
Współczynnik h jest sposobem mierzenia osiągnięć naukowych z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby cytowań. Współczynnik h dla danego autora jest to liczba publikacji cytowanych h razy. Np. współczynnik h = 3 oznacza, że autor ma 3 publikacje cytowane co najmniej 3 razy.
Uwaga: Wyniki uzyskane z różnych źródeł mogą być inne, w zależności od zawartości bazy.

InCites (dodatek do Web of Science) - służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porółwnywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze.
Każdy użytkownik, któłry chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science.
Konto można założyć wybierając w menu opcję "Sign In" a następnie "Register"
Uwaga: użytkownicy, któłrzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio.

SciVal (dodatek do Scopus) - narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, któłre umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porółwnanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.
Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisółw Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję "Register Now".

Impact Factor (IF, wskaźnik oddziaływania, współczynnik wpływu)
Impact Factor to średnia cytowań danego czasopisma na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Pomaga ocenić znaczenie czasopisma, w zestawieniu z innymi z tej samej dziedziny. Obliczany jest dla czasopism, które są indeksowane w bazie Journal Citation Reports (JCR).
Wzór na Impact Factor: IF(2019) = C(2017-2018) / A(2017-2018)
C - całkowita liczba cytowań artykułółw opublikowanych w latach 2017-2018
A - liczba wszystkich artykułółw opublikowanych w latach 2017-2018
Journal Citation Reports (JCR)

Wykaz czasopism naukowych i wydawnictw MEiN
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (21.12.2021 r.)
Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (22.07.2021 r.)

ERIH PLUS- European Reference Index for the Humanities
Lista ERIH (The European Reference Index for the Humanities) indeksuje recenzowane czasopisma naukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych oraz sztuki.
ERIH PLUS

Index Copernicus wielodziedzinowa baza indeksacyjna czasopism naukowych oparta na wskaźniku ICV (Index Copernicus Value).
Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny, po której czasopisma otrzymują - ważny przez 1 rok - wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania.
Baza posiada dwa moduły:

ICI Journals Master List

zawiera listę czasopism, które przeszły pozytywną procedurę indeksacji i posiadają ICV.


ICI World of Journals

jedna z największych międzynarodowych baz danych o czasopismach naukowych z całego świata, w której mogą zarejestrować się wszystkie periodyki.© 1995-2019 Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie